logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
minus Jednostki organizacyjne
   minus MZGKiM
      minus 1/07
         minus Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
         minus Informacja o wynikach naboru
      plus 1/09
   minus Szkoła Podstawowa w Nowem
   minus Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
   minus MGOPS
   minus Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
   minus Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
   minus Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór pracowników > Jednostki organizacyjne > MZGKiM > 1/07

Spis dokumentów:
1. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
2. Informacja o wynikach naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/07
 z dnia 01 lutego 2007 r.
 
 Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.):
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośniewicach
ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
Z-ca Dyrektora MZGKiM ds. eksploatacji .
 
I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zapewnienie należytej sprawności pod względem ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym podległych komórek działających w zakresie: dostawy wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, zbiórki i składowania odpadów oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy Krośniewice .
 
II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
1. niezbędne :
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym czteroletni   staż   pracy:
a) w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
c) na kierowniczych stanowiskach państwowych.
3) niekaralność:
a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
b) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.),
c) przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne.
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 2. dodatkowe:
     dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
 
III.Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
1)  list motywacyjny,
2)  życiorys – curriculum vitae,
3)  kserokopie świadectw pracy,
4)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
6)  referencje,
7)  oryginał kwestionariusza osobowego,
8)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
9) oświadczenie o nie ukaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
   10) oświadczenie o niekaralności ,
  11)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.
 
Pozostałe informacje zawiera Zarządzenie Dyrektora MZGKiM Nr 1/2007 z dnia 17.01.2007 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze , opublikowane   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośniewicach.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem
„Nabór na stanowisko Z-ca   Dyrektora MZGKiM” można składać w terminie do dnia 15   lutego 2007 r. do godz. 14 30  osobiście w sekretariacie MZGKiM    ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice lub pocztą na adres Zakładu. Decyduje data wpływu do Zakładu .
 
Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośniewicach (www.bip.krosniewice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krośniewicach.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (024) 25-23-143.
 
 
                                                                              
                                                                                                   Dyrektor Zakładu
                                                                                                  /-/   Marek Rosiak

Ilość odwiedzin: 3811
Nazwa dokumentu: 1/07
Skrócony opis: Z-ca Dyrektora MZGKiM ds. eksploatacji
Podmiot udostępniający: MZGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Rosiak
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Rosiak
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-02-01 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-02-01 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-09 12:14:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner