logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
   minus 2008
      minus Nr 1/08
      minus Nr 2/08
      minus Nr 3/08
      minus Nr 4/08
      minus Nr 5/08
      minus Nr 6/08
      minus Nr 7/08
      minus Nr 8/08
      minus Nr 9/08
      minus Nr 10/08
      minus Nr 11/08
      minus Nr 12/08
      minus Nr 13/08
      minus Nr 14/08
      minus Nr 15/08
      minus Nr 16/08
      minus Nr 17/08
      minus Nr 18/08
      minus Nr 19/08
      minus Nr 20/08
      minus Nr 21/08
      minus Nr 22/08
      minus Nr 23/08
      minus Nr 24/08
      minus Nr 25/08
      minus Nr 25/A/08
      minus Nr 26/08
      minus Nr 27/08
      minus Nr 28/08
      minus Nr 29/08
      minus Nr 30/08
      minus Nr 31/08
      minus Nr 32/08
      minus Nr 33/08
      minus Nr 34/08
      minus Nr 35/08
      minus Nr 36/08
      minus Nr 38/08
      minus Nr 39/08
      minus Nr 41/08
      minus Nr 42/08
      minus Nr 43/08
      minus Nr 44/08
      minus Nr 45/08
      minus Nr 46/08
      minus Nr 47/08
      minus Nr 48/08
      minus Nr 49/08
      minus Nr 50/08
      minus Nr 51/08
      minus Nr 52/08
      minus Nr 53/08
      minus Nr 54/08
      minus Nr 55/08
      minus Nr 56/08
      minus Nr 57/08
      minus Nr 58/08
      minus Nr 59/08
      minus Nr 60/08
      minus Nr 61/08
      minus Nr 62/08
      minus Nr 63/08
      minus Nr 64/08
      minus Nr 65/08
      minus Nr 66/08
      minus Nr 67/08
      minus Nr 68/08
      minus Nr 69/08
      minus Nr 70/08
      minus Nr 71/08
      minus Nr 72/08
      minus Nr 73/08
      minus Nr 74/08
      minus Nr 75/08
      minus Nr 76/08
      minus Nr 77/08
      minus Nr 78/08
      minus Nr 79/08
      minus Nr 80/08
      minus Nr 81/08
      minus Nr 82/08
      minus Nr 83/08
      minus Nr 84/08
      minus Nr 85/08
      minus Nr 86/08
      minus Nr 87/08
      minus Nr 88/08
      minus nr 89/08
      minus Nr 90/08
      minus Nr 91/08
      minus Nr 92/06
      minus Nr 93/08
      minus Nr 94/08
      minus Nr 95/08
      minus Nr 96/08
      minus Nr 97/08
      minus Nr 98/08
      minus Nr 99/08
      minus Nr 100/08
      minus Nr 101/08
      minus Nr 102/08
      minus Nr 103/08
      minus Nr 104/08
      minus Nr 105/08
      minus Nr 106/08
      minus Nr 107/08
      minus Nr 108/08
      minus Nr 109/08
      minus Nr 110/08
      minus Nr 111/08
      minus Nr 112/08
      minus Nr 113/08
      minus Nr 114/08
      minus Nr 115/08
      minus Nr 116/08
      minus Nr 117/08
      minus Nr 118/08
      minus Nr 119/08
      minus Nr 120/08
      minus Nr 121/08
      minus Nr 122/08
      minus Nr 123/08
      minus Nr 124/08
      minus Nr 125/08
      minus Nr 126/08
      minus Nr 127/08
      minus Nr 128/08
      minus Nr 129/09
      minus Nr 130/08
      minus Nr 131/08
      minus Nr 132/08
      minus Nr 134/08
   plus 2007
   plus 2006
   plus 2005
   plus 2004
   plus 2003
   plus 2002
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Nr 1/08
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ceru wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
2. Nr 2/08
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
3. Nr 3/08
w sprawie ustalania wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
4. Nr 4/08
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
5. Nr 5/08
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”.
6. Nr 6/08
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie "upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
7. Nr 7/08
w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krośniewice na lata 2008-2012
8. Nr 8/08
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Budowa Gimnazjum Gminnego ul. Łęczycka 19a - Etap I stan surowy zamknięty"
9. Nr 9/08
w sprawie ustalenia wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego
10. Nr 10/08
w sprawie ustalenia wykazu lokali będących w zasobach mieszkaniowych gminy Krośniewice
11. Nr 11/08
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały XX/136/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenie budzetu gminy Krośniewice na rok 2008
12. Nr 12/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania "Polepszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośniewice poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę sieci wodociagowej"
13. Nr 13/08
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krośniewice za 2007 rok
14. Nr 14/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
15. Nr 15/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
16. Nr 16/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
17. Nr 17/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
18. Nr 18/08
w sprawie powołania komisji ds. przejęcia mienia od SKPL
19. Nr 19/08
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2008r.
20. Nr 20/08
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Gminy Krośniewice według stanu na dzień 31.12.2007r.
21. Nr 21/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Morawce - Rozpacz, gmina Krośniewice"
22. Nr 22/08
w sprawie akceptacji wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Gimnazjum w Krośniewicach
23. Nr 23/08
w sprawie akceptacji wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach
24. Nr 24/08
w sprawie umorzenia ciążących na dłużniku alimentacyjnym należności z tytułu obowiązku zwrotu na rzecz gminy wypłaconych legalnie kwot zaliczek alimentacyjnych na rzecz osoby uprawnionej
25. Nr 25/08
w sprawie powołania komisji do dokonywania kwalifikacji dokumentów ́poufnych́
26. Nr 25/A/08
w sprawie powołania komisji ds. aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice na lata 2007-2013
27. Nr 26/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na wynajmie środków transportowych wraz z kierowcą w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krośniewice
28. Nr 27/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
29. Nr 28/08
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w 2008r
30. Nr 29/08
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania "Polepszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośniewice poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę sieci wodociągowej".
31. Nr 30/08
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Morawce-Rozpacz, gmina Krośniewice"
32. Nr 31/08
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na wynajmie środków transportowych wraz z kierowcą w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krośniewice
33. Nr 32/08
w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym
34. Nr 33/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
35. Nr 34/08
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu
36. Nr 35/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
37. Nr 36/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
38. Nr 38/08
W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2008r.
39. Nr 39/08
w sprawie zmiany układu wykonawczego ustalonego Zarządzeniem 11/08 Burmistrza Krośniewic z dnia 14 marca do uchwały Nr XXI/42/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 kwietnia 2008r.
40. Nr 41/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
41. Nr 42/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
42. Nr 43/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
43. Nr 44/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
44. Nr 45/08
w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
45. Nr 46/08
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drenażu boisk na terenie Stadionu miejskiego w Krośniewicach, przy ul. Kolejowej 21.
46. Nr 47/08
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na przebudowę systemu melioracyjnego na terenie Cmentarza Komunalnego w Głaznowie, gmina Krośniewice.
47. Nr 48/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
48. Nr 49/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
49. Nr 50/08
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krośniewice oraz przekazanych w użyczenie Gminie Krośniewice.
50. Nr 51/08
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia dodatkowe w budynkach administrowanych przez miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach lub przekazanych w użytkowanie Gminie Krośniewice.
51. Nr 52/08
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2008r.
52. Nr 53/08
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 23/08 Burmistrza Krośniewic z dnia 4 kwietnia 2008r w sprawie akceptacji wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Z. Berlinga w Krośniewicach
53. Nr 54/08
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 22/08 Burmistrza Krośniewic z dnia 4 kwietnia 2008r w sprawie akceptacji wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Gimnazjumw Krośniewicach
54. Nr 55/08
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym
55. Nr 56/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
56. Nr 57/08
w sprawie układu wykonawczego do uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXV/159/08 i XXV/160/08 z dnia 27 czerwca 2008r.
57. Nr 58/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
58. Nr 59/08
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
59. Nr 60/08
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
60. Nr 61/08
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową
61. Nr 62/08
w sprawie ustalania wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
62. Nr 63/08
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXVI/170/08 z dnia 11 lipca 2008r.
63. Nr 64/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
64. Nr 65/08
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
65. Nr 66/08
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego poprzez sukcesywne zaopatrywanie pojazdów Zamawiającego
66. Nr 67/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
67. Nr 68/08
w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania projektu funkcjonowania kolei wąskotorowej
68. Nr 69/08
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Morawce - Rozpacz, gm. Krośniewice"
69. Nr 70/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
70. Nr 71/08
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
71. Nr 72/08
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2008/2009 dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Krosniewice
72. Nr 73/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzeni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego poprzez sukcesywne zaopatrywanie pojazdów Zamawiającego
73. Nr 74/08
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu w łącznej wysokości do 3 446 176 PLN dla Gminy Krośniewice
74. Nr 75/08
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXXVIII/177/08 z dnia 22 sierpnia 2008r.
75. Nr 76/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
76. Nr 77/08
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
77. Nr 78/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
78. Nr 79/08
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
79. Nr 80/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
80. Nr 81/08
w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznch
81. Nr 82/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
82. Nr 83/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
83. Nr 84/08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania miasta i gminy Krośniewice w zakresie składania wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i realizacji projektu "Aktywni zyją lepiej" w ramach poddziałania 1.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
84. Nr 85/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r
85. Nr 86/08
w sprawie układu wykonawczego do uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXX/183/08 i XXX/185/08 z dnia 30 września 2008r
86. Nr 87/08
w sprawie ustalenia stawki wynajęcia sal lekcyjnych ogólnoużytkowych i pracowni komputerowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Krośniewice
87. Nr 88/08
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w 2008r
88. nr 89/08
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 103/07 Burmistrza Krośniewic z dnia 1 października 2007 r. oraz Zarządzenia nr 104/07 Burmistrza Krośniewic z dnia 1 października 2007r.
89. Nr 90/08
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminy Krośniewice w drodze spisu z natury
90. Nr 91/08
w sprawie planu inwentaryzacji majątku gminy Krośniewice
91. Nr 92/06
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Przebudowa systemu melioracyjnego na terenie Cmentarza Komunalnego w Głaznowie, gm. Krośniewice"
92. Nr 93/08
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2008r
93. Nr 94/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
94. Nr 95/08
z dnia 13 października 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
95. Nr 96/08
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2009r
96. Nr 97/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r
97. Nr 98/08
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXXI/191/08 z dnia 16 października 2008r
98. Nr 99/08
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Wykonanie drenażu boisk w ramach zadania: Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach, ul kolejowa 21, - etap I"
99. Nr 100/08
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu w łącznej wysokości 2.796.676.- PLN dla gminy Krośniewice
100. Nr 101/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r
101. Nr 102/08
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości, oddanie w użytkowanie wieczyste
102. Nr 103/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
103. Nr 104/08
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Jankowicach w przypadku jego nieobecności
104. Nr 105/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008 rok
105. Nr 106/08
w sprawie układu wykonawczego do uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXXII/195/08 i XXXII/196/08 z dnia 31 października 2008r.
106. Nr 107/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
107. Nr 108/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
108. Nr 109/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
109. Nr 110/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
110. Nr 111/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
111. Nr 112/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
112. Nr 113/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
113. Nr 114/08
w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
114. Nr 115/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r
115. Nr 116/08
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXIII/200/08 z dnia 20 listopada 2008r i zmian w budżecie
116. Nr 117/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r
117. Nr 118/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008 rok
118. Nr 119/08
w sprawie ustalenia wzoru o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Krośniewice
119. Nr 120/08
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXIV/208/08 z dnia 10 grudnia 2008r.
120. Nr 121/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
121. Nr 122/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
122. Nr 123/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2008r
123. Nr 124/08
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXXV/214/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
124. Nr 125/08
w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
125. Nr 126/08
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
126. Nr 127/08
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 116/07 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Krośniewicach oraz ustalenia regulaminu jej działania
127. Nr 128/08
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r
128. Nr 129/09
w sprawie akceptacji wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Gimnazjum w Krośniewicach
129. Nr 130/08
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
130. Nr 131/08
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Gminę Krośniewice, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 14000 euro"
131. Nr 132/08
w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
132. Nr 134/08
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki0 rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach

Ilość odwiedzin: 5114
Nazwa dokumentu: 2008
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2008-02-25 14:15:19
Data udostępnienia informacji: 2008-02-25 14:15:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-25 14:15:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner