logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
minus Jednostki organizacyjne
   minus MZGKiM
      plus 1/07
      minus 1/09
         minus Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne: Technolog – laborant oczyszczalni ścieków
         minus Informacja o wynikach naboru
   minus Szkoła Podstawowa w Nowem
   minus Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
   minus MGOPS
   minus Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
   minus Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
   minus Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór pracowników > Jednostki organizacyjne > MZGKiM > 1/09

Spis dokumentów:
1. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne: Technolog – laborant oczyszczalni ścieków
Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne: Technolog – laborant oczyszczalni ścieków
2. Informacja o wynikach naboru
o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: technolog – laborant oczyszczalni ścieków.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/09
z dnia 16 czerwca 2009 r.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośniewicach

ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy -
Technolog – laborant oczyszczalni ścieków .

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1. niezbędne :
a) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki :Ochrona Środowiska, Inżynieria Sanitarna , Chemia lub pokrewne,
b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

2. dodatkowe:
a) dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw:
- prawo ochrony środowiska,
- prawo wodne,
- o odpadach,
- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
b)wiedza i doświadczenie z zakresu technologii i analityki oczyszczania ścieków,


II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad technologią funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
2. Prowadzenie laboratorium, pobieranie prób, wykonywanie badań i analiz.
3. Przygotowanie danych do projektu budżetu zakładu na rok budżetowy w zakresie potrzeb laboratorium, oczyszczalni ścieków i kompostowni.
4. Nadzorowanie pracy pracowników i opiniowanie podziału zadań należących do zakresu działania pionu obsługi oczyszczalni ścieków.
5. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika Zakładu dotyczących prowadzenia laboratorium i oczyszczalni ścieków.
6. Ustalanie wysokości opłat środowiskowych w zakresie poboru wód, odprowadzania ścieków oczyszczonych, składowania odpadów, wprowadzania gazów i płynów do powietrza.
7. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, odpadów stałych, wprowadzania gazów i płynów do powietrza, odczynników chemicznych.

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) oryginał kwestionariusza osobowego,
5) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
7) oświadczenie kandydata o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ,
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zawodowych do wykonywania pracy na stanowisku technologa – laboranta.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem
„ Dotyczy naboru na stanowisko pracy technolog – laborant” można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. do godz. 14 30 osobiście w sekretariacie MZGKiM ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice lub pocztą na adres Zakładu. Decyduje data wpływu do Zakładu.

Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośniewicach (www.bip.krosniewice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krośniewicach.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (024) 25-23-143.

Dyrektor Zakładu
/-/ Marek Rosiak
 

Ilość odwiedzin: 4079
Nazwa dokumentu: 1/09
Skrócony opis: nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Technolog – laborant oczyszczalni ścieków.
Podmiot udostępniający: MZGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Rosiak
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Rosiak
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2009-06-16 14:59:00
Data udostępnienia informacji: 2009-06-16 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-17 08:22:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner