logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
   plus 2008
   minus 2007
      minus Nr 126
      minus Nr 58
      minus Nr 129
      minus Nr 128
      minus Nr 133
      minus Nr 134
      minus Nr 111
      minus Nr 112
      minus Nr 113
      minus Nr 114
      minus Nr 115
      minus Nr 116
      minus Nr 117
      minus Nr 118
      minus Nr 119
      minus Nr 120
      minus Nr 121
      minus Nr 122
      minus Nr 126
      minus Nr 123
      minus Nr 124
      minus Nr 103
      minus Nr 104
      minus Nr 102
      minus Nr 106
      minus Nr 105
      minus Nr 127
      minus Nr 110
      minus Nr 109
      minus Nr 108
      minus Nr 101
      minus Nr 100
      minus Nr 99
      minus Nr 98
      minus Nr 97
      minus Nr 96
      minus Nr 95
      minus Nr 94
      minus Nr 93
      minus Nr 92
      minus Nr 91
      minus Nr 90
      minus Nr 89
      minus Nr 88
      minus Nr 87
      minus Nr 86
      minus Nr 85
      minus Nr 84
      minus Nr 83
      minus Nr 82
      minus Nr 81
      minus Nr 80
      minus Nr 79
      minus Nr 78
      minus Nr 77
      minus Nr 76
      minus Nr 75
      minus Nr 74
      minus Nr 73
      minus Nr 72
      minus Nr 71
      minus Nr 70
      minus Nr 69
      minus Nr 68
      minus Nr 67
      minus Nr 66
      minus Nr 65
      minus Nr 64
      minus Nr 63
      minus Nr 62
      minus Nr 59
      minus Nr 58
      minus Nr 57
      minus Nr 56
      minus Nr 55
      minus Nr 54
      minus Nr 53
      minus Nr 52
      minus Nr 51
      minus Nr 50
      minus Nr 49
      minus Nr 48
      minus Nr 47
      minus Nr 46
      minus Nr 45
      minus Nr 44
      minus Nr 43
      minus Nr 42
      minus Nr 41
      minus Nr 40
      minus Nr 39
      minus Nr 38
      minus Nr 37
      minus Nr 36
      minus Nr 28
      minus Nr 33
      minus Nr 32
      minus Nr 31
      minus Nr 30
      minus Nr 29
      minus Nr 28
      minus Nr 27
      minus Nr 26
      minus Nr 25
      minus Nr 24
      minus Nr 23
      minus Nr 22
      minus Nr 21
      minus Nr 20
      minus Nr 19
      minus Nr 17
      minus Nr 16
      minus Nr 15
      minus Nr 14
      minus Nr 13
      minus Nr 12
      minus Nr 11
      minus Nr 10
      minus Nr 9
      minus Nr 8
      minus Nr 7
      minus Nr 6
      minus Nr 5
      minus Nr 4
      minus Nr 3
   plus 2006
   plus 2005
   plus 2004
   plus 2003
   plus 2002
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Nr 126
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
2. Nr 58
3. Nr 129
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
4. Nr 128
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
5. Nr 133
w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Jacka Bartoszewskiego, ubiegajacego się o awans zawodowyna stopień nauczyciela mianowanego
6. Nr 134
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe, garaże w budynkach przydomowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
7. Nr 111
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
8. Nr 112
w sprawie podania do publikacji wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do przeniesienia prawa własności działki
9. Nr 113
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Wymiana pokrycja dachu oraz docieplenie Szkoły Podstawowej w Nowem, gmina Krośniewice"
10. Nr 114
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie planowego deficytu budżetowego Gminy Krośniewice
11. Nr 115
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2007 r.
12. Nr 116
w sprawie ustalenia składu i zasad powołania członków Gminnej Rady Sportu w Krośniewicach oraz ustalenia regulaminu jej działania
13. Nr 117
w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania "Modernizacji oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach, gmina Krośniewice"
14. Nr 118
w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
15. Nr 119
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XIV/91/07 z dnia 30 października 2007r.
16. Nr 120
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2007r.
17. Nr 121
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XV/94/07 z dnia 22 listopada 2007r.
18. Nr 122
w sprawie wpisu do rejestru gminnej instytucji kultury
19. Nr 126
w sprawie podania do publikacji wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
20. Nr 123
w sprawie powołania Pana Eugeniusza Kikosickiego na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
21. Nr 124
w sprawie szczegółowych zasaad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym jednoosobowymi spółkami prawa handlowego, utworzonymi przez Gminę Krośniewice oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
22. Nr 103
w sprawie określenia stawek za wynajęcie pomieszczeń siłowni w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach.
23. Nr 104
w sprawie stawek wynajęcia hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach.
24. Nr 102
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2007
25. Nr 106
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szubsk Duży w gm. Krośniewice"
26. Nr 105
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Wykonanie izolacji przeciwwodnej piwnic budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Poznańska 15 w Krośniewicach"
27. Nr 127
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Łęczyckiej 15 w miejscowości Krośniewice"
28. Nr 110
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego
29. Nr 109
w sprawie podania do publikacji wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej urzytkownika wieczystego
30. Nr 108
w sprawie wyrażania zgody na umorzenie zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krośniewice
31. Nr 101
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XIII/81/07 z dnia 28 września 2007r.
32. Nr 100
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2007r.
33. Nr 99
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
34. Nr 98
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynku , przy ulicy Łęczyckiej 15, w miejscowości Krośniewice
35. Nr 97
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania;"Wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie Szkoły Podstawowej w Nowem gm. Krośniewice".
36. Nr 96
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach, gmina Krośniewice"
37. Nr 95
z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania kwalifikacji dokumentów "poufnych"
38. Nr 94
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witów w gminie Krośniewice"
39. Nr 93
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miłonice-Górki Miłońskie-Wymysłów w gminie Krośniewice"
40. Nr 92
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji wykonawczej dla zadania budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Głaznów, gmina Krośniewice.
41. Nr 91
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2007r.
42. Nr 90
w sprawie układu wykonawczego do uchwały rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XII/72/07 z dnia 17 sierpnia 2007r.
43. Nr 89
w sprawie podania publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
44. Nr 88
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji wykonawczej dla zadania budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Głaznów, gmina Krośniewice
45. Nr 87
w sprawie zmiany Nr 38/06 Burmistrza Krośniewic z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia wzoru o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice w roku szkolnym 2007/2008
46. Nr 86
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę pokrycia dachu oraz docieplenie Szkoły Podstawowej w Nowem, gmina Krośniewice
47. Nr 85
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
48. Nr 84
w sprawie zmiany zarządzania nr8/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie określenia dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
49. Nr 83
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XI/69/07 z dnia 04 lipca 2007r.
50. Nr 82
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szubsk Duży, gmina Krośniewice
51. Nr 81
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Krośniewicach.
52. Nr 80
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
53. Nr 79
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie izolacji przeciwwodnej piwnic budynku Szkoły Podstawowej nr1, ul.Poznańska 15 w Krośniewicach
54. Nr 78
w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szklonych oraz zakup jednolitego stroju uczniów szkół/przedszkoli z terenu Gmina Krośniewice w roku szkolnym 2007/2008
55. Nr 77
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na Termomodemizację wraz z adaptacją budynku, przy ulicy Łęczyckiej 15 w miejscowości Krośniewice
56. Nr 76
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Krośniewicach
57. Nr 75
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wymianę pokrycia dachu oraz ocieplenie Szkoły Podstawowej w Nowem, gmina Krośniewice.
58. Nr 74
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2007.
59. Nr 73
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2007r
60. Nr 72
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną.
61. Nr 71
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
62. Nr 70
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę Gimnazjum Gminnego, ul. Łęczycka 19-ETAP I stan surowy zamknięty.
63. Nr 69
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach
64. Nr 68
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowem
65. Nr 67
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jankowicach
66. Nr 66
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach
67. Nr 65
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji wykonawczej dla zadania budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Głaznów, gmina Krośniewice
68. Nr 64
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr X/59/07
69. Nr 63
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr VIII/51/07 z dnia 10 maja 2007r.
70. Nr 62
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Krośniewicach
71. Nr 59
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2007r.
72. Nr 58
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krośniewice
73. Nr 57
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2007r.
74. Nr 56
w sprawie wyrażania zgody na rozłożenie na raty zaległości za pobraną wodę/odprowadzane ścieki z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Krośniewice
75. Nr 55
w sprawie wyrażania zgody na rozłożenie na raty zaległości za pobraną wodę/odprowadzane ścieki z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Krośniewice.
76. Nr 54
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Krośniewicach.
77. Nr 53
w sprawie podania do publikacji wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
78. Nr 52
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
79. Nr 51
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
80. Nr 50
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
81. Nr 49
w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji mienia
82. Nr 48
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2007r.
83. Nr 47
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
84. Nr 46
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
85. Nr 45
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata dyrektora Gimnazjum w Krośniewicach
86. Nr 44
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witów w gminie Krośniewice
87. Nr 43
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
88. Nr 42
w sprawie Regulamin komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.
89. Nr 41
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
90. Nr 40
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
91. Nr 39
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
92. Nr 38
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
93. Nr 37
w sprawie umorzenia należności - czynszu za najem lokalu mieszkalnego, własność Gminy Krośniewice
94. Nr 36
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2007.
95. Nr 28
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Upowszechnienia kultury fizyczej i sportu"
96. Nr 33
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Generała Władysława Andersa w gminie Krośniewice.
97. Nr 32
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach.
98. Nr 31
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości, oddanie w użytkowanie wieczyste.
99. Nr 30
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Krośniewice
100. Nr 29
w sprawie powołania pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy-kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach
101. Nr 28
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy-dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach.
102. Nr 27
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy-dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im.gen.Z.Berlinga w Krośniewicach.
103. Nr 26
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy-p.o.dyrektora Gimnazjum w Krośniewicach
104. Nr 25
w sprawie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy-dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zalesiu
105. Nr 24
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy-dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowem.
106. Nr 23
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy-dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jankowicach.
107. Nr 22
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy-dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach.
108. Nr 21
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy-dyrektorowi Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach.
109. Nr 20
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie:"Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu"
110. Nr 19
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Krośniewicach.
111. Nr 17
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
112. Nr 16
z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Kancelarii Tajnej.
113. Nr 15
w sprawie udzielenia wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
114. Nr 14
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
115. Nr 13
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
116. Nr 12
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
117. Nr 11
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
118. Nr 10
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
119. Nr 9
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
120. Nr 8
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
121. Nr 7
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
122. Nr 6
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
123. Nr 5
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
124. Nr 4
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
125. Nr 3
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Ilość odwiedzin: 4785
Nazwa dokumentu: Zarządzenia z roku 2007
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-12-11 15:43:35
Data udostępnienia informacji: 2007-12-11 15:43:35
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-11 15:44:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner