logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2006
   plus2007
   minus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2008 > listopad > 2008-11-03
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA KROŚNIEWIC
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.), ogłaszam co następuje:

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu, następująca nieruchomość:
Oznaczenie nieruchomości:

Działka nr 778/38, o powierzchni 0,0665 ha, położona w Krośniewicach, przy ulicy Brzozowej.

Opis nieruchomości:
Działka nr 778/38 posiada kształt regularnego prostokąta z wąskim frontem do lokalnej drogi dojazdowej. Teren działki nieogrodzony i nieutwardzony. Układ hipsometryczny płaski. Działka nie posiada uzbrojenia w instalację elektryczną, kanalizacyjną ogólnospławną. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz w dalszej części tereny łąk przyległych do rzeki Miłonki. Dojazd bezpośredni do działki drogą gruntową. Odległości od drogi utwardzonej ok. 150 m.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr Kw LD1Y/00030895/2.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krośniewice teren, na którym położona jest działka nr 778/38 oznaczony jest symbolem MN- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena nieruchomości wynosi: 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100 gr).
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 22%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu na podstawie warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na okres 21 dni.
 

Ilość odwiedzin: 602
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2008-11-21 10:22:41
Data udostępnienia informacji: 2008-11-21 10:22:41
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-21 10:24:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner