logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
minus Uchwały
   minusUchwały Rady Miejskiej
      plus1992
      plus1996
      plus2001
      minus2002
      plus2003
      plus2004
      plus2005
      plus2006
      plus2007
      plus2008
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała II/10/02 z dnia 2002-12-02
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej
» Uchwała II/11/02 z dnia 2002-12-02
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej
» Uchwała II/12/02 z dnia 2002-12-02
W sprawie zmiany uchwały nr 150/XXIII/2000 z dnia 27.09.2000r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej i je
» Uchwała II/6/02 z dnia 2002-12-02
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Krośniewice
» Uchwała II/7/02 z dnia 2002-12-02
W sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Krośniewicach
» Uchwała II/8/02 z dnia 2002-12-02
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
» Uchwała II/9/02 z dnia 2002-12-02
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planu, Budżetu i Rozwoju Gminy – Rady Miejskiej
» Uchwała III/13/02 z dnia 2002-12-12
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
» Uchwała III/14/02 z dnia 2002-12-12
W sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
» Uchwała III/15/02 z dnia 2002-12-12
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003
» Uchwała III/16/02 z dnia 2002-12-12
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru na 2003 rok
» Uchwała III/17/02 z dnia 2002-12-12
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2003r
» Uchwała III/18/02 z dnia 2002-12-12
W sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego
» Uchwała III/19/02 z dnia 2002-12-12
W sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego
» Uchwała III/20/02 z dnia 2002-12-12
W sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003 rok
» Uchwała III/21/02 z dnia 2002-12-12
W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2002 rok
» Uchwała IV/22/02 z dnia 2002-12-30
W sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej
» Uchwała IV/23/02 z dnia 2002-12-30
W sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
» Uchwała IV/24/02 z dnia 2002-12-30
W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania na
» Uchwała IV/25/02 z dnia 2002-12-30
W sprawie uchylenia uchwały Nr 309/XLIX/98 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 09.03.1998r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkohol
» Uchwała IV/26/02 z dnia 2002-12-30
W sprawie zmiany uchwały Nr 274/XL/02 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23.04.2002r. w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002r.”
» Uchwała IV/27/02 z dnia 2002-12-30
W sprawie zmiany planu dochodów w budżecie na 2002r
» Uchwała IV/28/02 z dnia 2002-12-30
W sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny
corner   corner