logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
minus Uchwały
   minusUchwały Rady Miejskiej
      plus1992
      plus1996
      plus2001
      plus2002
      plus2003
      plus2004
      plus2005
      plus2006
      plus2007
      plus2008
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      minus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała XXVIII/168/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020 dla Gminy Krośniewice
» Uchwała XXVIII/169/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2017 rok
» Uchwała XXVIII/170/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2016 rok
» Uchwała XXVIII/171/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/164/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15 listopada 2016 r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
» Uchwała XXVIII/172/16 z dnia 2016-12-16
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» Uchwała XXVIII/173/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/221/13 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyc
» Uchwała XXVIII/174/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia – Noclegowni w gminie Krośniewice
» Uchwała XXVIII/175/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie zamiaru przyjęcia przez Gminę Krośniewice od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi dróg serwisowych przy obwodnicy Krośniewice
» Uchwała XXVIII/176/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których
» Uchwała XXVIII/177/16 z dnia 2016-12-16
zmieniająca uchwałę nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krośniewice
» Uchwała XXVIII/178/16 z dnia 2016-12-16
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
» Uchwała XXVIII/179/16 z dnia 2016-12-16
zmieniająca uchwałę nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia ,, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice na lat
» Uchwała XXVIII/180/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego problemu suszy w rolnictwie na terenie Gminy Krośniewice
» Uchwała XXVIII/181/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie przyjęcia „Ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Krośniewicach na 2017 rok”
» Uchwała XXIX/182/16 z dnia 2016-12-29
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego 2016
» Uchwała XXIX/183/16 z dnia 2016-12-29
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Krośniewice
» Uchwała XXIX/184/16 z dnia 2016-12-29
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Krośniewice przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz tryb i
» Uchwała XXIX/185/16 z dnia 2016-12-29
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/175/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zamiaru przejęcia przez Gminę Krośniewice od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
corner   corner