logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
minus Uchwały
   minusUchwały Rady Miejskiej
      plus1992
      plus1996
      plus2001
      plus2002
      plus2003
      plus2004
      plus2005
      plus2006
      plus2007
      plus2008
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      minus2018
      plus2019
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała III//18 z dnia 2018-12-04
Imienny wykaz głosowań radnych III Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach
» Uchwała III/10/18 z dnia 2018-12-04
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
» Uchwała III/11/18 z dnia 2018-12-04
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» Uchwała III/12/18 z dnia 2018-12-04
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Krośniewic
» Uchwała IV//18 z dnia 2018-12-21
Imienny wykaz głosowań radnych IV Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach
» Uchwała IV/13/18 z dnia 2018-12-21
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 rok
» Uchwała IV/14/18 z dnia 2018-12-21
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 dla Gminy Krośniewice
» Uchwała IV/15/18 z dnia 2018-12-21
w sprawie dopłat dla odbiorców wody
» Uchwała IV/16/18 z dnia 2018-12-21
zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
» Uchwała IV/17/18 z dnia 2018-12-21
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
» Uchwała IV/18/18 z dnia 2018-12-21
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
» Uchwała IV/19/18 z dnia 2018-12-21
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadc
corner   corner