logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      minus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2009 > maj

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 22/09 z dnia 2009-05-07
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2009r.
» Zarządzenie 23/09 z dnia 2009-05-07
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówuienia publicznego na "Świadczenie usług transportowych i załadowczych na potrzeby bie
» Zarządzenie 40/09 z dnia 2009-05-08
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
» Zarządzenie 41/09 z dnia 2009-05-07
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej przez Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach oraz umorz
» Zarządzenie 42/09 z dnia 2009-05-08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 43/09 z dnia 2009-05-11
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
» Zarządzenie 44/09 z dnia 2009-05-11
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówuienia publicznego na zadanie pn. "Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku p
» Zarządzenie 45/09 z dnia 2009-05-12
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
» Zarządzenie 46/09 z dnia 2009-05-14
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
» Zarządzenie 47/09 z dnia 2009-05-14
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach oraz umorzenia odsetek od tych należności
» Zarządzenie 48/09 z dnia 2009-05-15
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2009r.
» Zarządzenie 49/09 z dnia 2009-05-20
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Mieski w Krośniewicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Krośniewice
» Zarządzenie 50/09 z dnia 2009-05-20
W sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały nr XL/264/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 20 maja 2009r.
» Zarządzenie 52/09 z dnia 2009-05-20
w sprawie Regulaminu Zakładowego Fundudszu Świadczen Socjalnych
» Zarządzenie 53/09 z dnia 2009-05-28
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2009 rok
» Zarządzenie 54/09 z dnia 2009-05-29
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: Budowę kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w północnej części m. Krośniewice z włączeniem do systemu kanalizacji miejskiej"
» Zarządzenie 55/09 z dnia 2009-05-29
W SPRAWIE OGŁOSZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 1, POŁOŻONEGO W KROŚNIEWICACH, PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 12B, O POWIERZC
corner   corner