logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      minus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2009 > czerwiec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 56/09 z dnia 2009-06-04
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
» Zarządzenie 57/09 z dnia 2009-06-04
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości, oddanie w użytkowania wieczyste
» Zarządzenie 58/09 z dnia 2009-06-04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w Krośniewicach, przy ulicy Toru
» Zarządzenie 59/09 z dnia 2009-06-05
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krośniewice oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody
» Zarządzenie 60/09 z dnia 2009-06-05
w sprawie udzielenia pełnomocnitwa do reprezentowania miasta i gminy Krosniewice w zakresie składania wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i realizacji projektu "Program aktywizacji zawod
» Zarządzenie 61/09 z dnia 2009-06-05
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2009r
» Zarządzenie 62/09 z dnia 2009-06-05
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
» Zarządzenie 63/09 z dnia 2009-06-05
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Mieskiego w Krośniewicach w 2009r.
» Zarządzenie 64/09 z dnia 2009-06-05
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe pełnienie funkcji nadzoru Inwestorskiego nad realizacją
» Zarządzenie 65/09 z dnia 2009-06-09
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miesjskiego w Krosniewicach
» Zarządzenie 66/09 z dnia 2009-06-10
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
» Zarządzenie 67/09 z dnia 2009-06-10
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
» Zarządzenie 69/09 z dnia 2009-06-10
w sprawie wyboru i dofinansowania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
» Zarządzenie 70/09 z dnia 2009-06-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie 71/09 z dnia 2009-06-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie 72/09 z dnia 2009-06-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie 73/09 z dnia 2009-06-16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Gminnego Centrum kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
» Zarządzenie 74/09 z dnia 2009-06-22
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego po zmianach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2009 rok.
» Zarządzenie 75/09 z dnia 2009-06-22
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2009r
» Zarządzenie 76/09 z dnia 2009-06-22
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie 77/09 z dnia 2009-06-22
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: Przełożenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kolejowej w Krośniewicach
» Zarządzenie 81/09 z dnia 2009-06-26
w sprawie zmiany zarządzenia nr 138/08 Burmistrza Krośniewic z 31 grudnia 2008r w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Krosniewicach
» Zarządzenie 82/09 z dnia 2009-06-26
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2009r
» Zarządzenie 83/09 z dnia 2009-06-26
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej
» Zarządzenie 84/09 z dnia 2009-06-30
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwał XLI/271/09 i XLI/276/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 czerwca 2009r.
» Zarządzenie 85/09 z dnia 2009-06-30
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe - Pawl
» Zarządzenie 78/09 z dnia 2009-06-22
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe - Pawlikowi
» Zarządzenie 79/09 z dnia 2009-06-22
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenie kierowników jednostek organizacyjnych
» Zarządzenie 80/09 z dnia 2009-06-22
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie miejskim w Krośniewicach Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
» Zarządzenie 68/09 z dnia 2009-06-10
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego ry
corner   corner