logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      minus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2009 > wrzesień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 101/09 z dnia 2009-09-03
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki
» Zarządzenie 102/09 z dnia 2009-09-03
w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Krośniewice
» Zarządzenie 103/09 z dnia 2009-09-03
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2009 rok
» Zarządzenie 104/09 z dnia 2009-09-04
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 105/09 z dnia 2009-09-04
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 106/09 z dnia 2009-09-04
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 107/09 z dnia 2009-09-04
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 108/09 z dnia 2009-09-11
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2009 rok
» Zarządzenie 109/09 z dnia 2009-09-11
w sprawie zmiany do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
» Zarządzenie 110/09 z dnia 2009-09-11
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji i wdrożenia projektu pn. "Efektywna egukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy - budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach".
» Zarządzenie 111/09 z dnia 2009-09-22
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2009r.
» Zarządzenie 112/09 z dnia 2009-09-28
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego po zmianach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2009 rok.
» Zarządzenie 113/09 z dnia 2009-09-29
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały XLIII/282/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 września 2009r.
» Zarządzenie 114/09 z dnia 2009-09-29
w sprawie przedłużenia terminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krośniewice dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Krośniewice
» Zarządzenie 115/09 z dnia 2009-09-30
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2009 rok
corner   corner