logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      minus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2010 > sierpień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 109/10 z dnia 2010-08-02
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawiezrchni asfaltowej w ulicy Kwiatowej w Krośniewicach
» Zarządzenie 110/10 z dnia 2010-08-05
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 111/10 z dnia 2010-08-06
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 112/10 z dnia 2010-08-06
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: "Budowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach - etap II - wykonanie ciągu rowerowo-pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"
» Zarządzenie 113/10 z dnia 2010-08-10
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krośniewice
» Zarządzenie 114/10 z dnia 2010-08-17
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Krosniewice
» Zarządzenie 115/10 z dnia 2010-08-17
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowan
» Zarządzenie 116/10 z dnia 2010-08-23
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 117/10 z dnia 2010-08-17
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 118/10 z dnia 2010-08-24
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Błonie w Krośniewicach"
» Zarządzenie 119/10 z dnia 2010-08-24
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
» Zarządzenie 120/10 z dnia 2010-08-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, oddanie w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 121/10 z dnia 2010-08-24
w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 142/09 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekrano
corner   corner