logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      minus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2017 > kwiecień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 43/17 z dnia 2017-04-03
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
» Zarządzenie 44/17 z dnia 2017-04-03
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
» Zarządzenie 45/17 z dnia 2017-04-04
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 46/17 z dnia 2017-04-04
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 47/17 z dnia 2017-04-05
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach
» Zarządzenie 48/17 z dnia 2017-04-05
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem
» Zarządzenie 49/17 z dnia 2017-04-05
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach
» Zarządzenie 50/17 z dnia 2017-04-05
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach
» Zarządzenie 51/17 z dnia 2017-04-05
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem
» Zarządzenie 52/17 z dnia 2017-04-05
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach
» Zarządzenie 53/17 z dnia 2017-04-07
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
» Zarządzenie 54/17 z dnia 2017-04-10
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok
» Zarządzenie 63/17 z dnia 2017-04-26
w sprawie wyboru i przyznawania kwoty dotatcji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2017
» Zarządzenie 64/17 z dnia 2017-04-27
W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
» Zarządzenie 62/17 z dnia 2017-04-26
w sprawie powołania komisji konkursowej
» Zarządzenie 61/17 z dnia 2017-04-25
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach
» Zarządzenie 60/17 z dnia 2017-04-25
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach
» Zarządzenie 59/17 z dnia 2017-04-25
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2017 rok
» Zarządzenie 58/17 z dnia 2017-04-21
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia na wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową z kruszywa na drodze gminnej nr 102117E w mi
» Zarządzenie 57/17 z dnia 2017-04-21
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej nr G102106E relacji
» Zarządzenie 56/17 z dnia 2017-04-20
w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2017
» Zarządzenie 55/17 z dnia 2017-04-18
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach
corner   corner