logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
minus Zagospodarowanie Przestrzenne
   minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice
   minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Miasta Krośniewice
   minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚNIEWICE
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-12-09 18:42:54 - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice (233.21 kB)
2014-05-08 13:10:57 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krośniewice (8.27 MB)
2014-05-08 13:41:14 - Uchwała Nr 230/XXXII/01 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31.07.2001r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice, dotyczącej rozbudowy sk (234.15 kB)
2014-05-08 13:41:37 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 230/XXXII/01 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31.07.2001r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice, dotyc (353.56 kB)
2014-05-08 13:43:45 - Uchwała Nr 20/IV/98 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 1998r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-handlowego w Pomarzanach gm. Krośn (696.83 kB)
2014-05-14 09:15:21 - Załącznik do uchwały numer 20/IV/98 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 1998r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-handlowego w Poma (326.38 kB)
2014-05-08 13:44:22 - UCHWAŁA Nr 256/XLVII/06 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla działki nr ewid. 60/1 w mi (327.81 kB)
2014-05-08 13:45:30 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 256/XLVII/06 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla działk (337.78 kB)
2014-05-08 13:47:24 - UCHWAŁA NR XXXVII/257/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów stanowiących działki (1.49 MB)
2014-05-08 13:48:38 - Uchwała Nr 95/XV/99 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 20.10.1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice ustalającej trasę (286.42 kB)
2017-03-24 15:24:45 - OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Cyga (497.73 kB)
2017-03-24 15:25:53 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Cygan (265.33 kB)
2017-03-24 15:27:02 - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk (13.97 MB)
2017-03-24 15:27:34 - Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk (11.22 MB)
2017-03-24 15:28:02 - Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk (11.39 MB)
2017-03-24 15:28:33 - UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk T (310.26 kB)
2017-03-24 15:29:08 - Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Cygan (1.13 MB)
2017-03-24 15:30:04 - Rysunek Nr 1 dp prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk To (14.14 MB)
2017-03-24 15:30:31 - Rysunek Nr 2 dp prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk To (10.40 MB)
2017-03-24 15:30:59 - Rysunek Nr 3 dp prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk To (10.87 MB)
2017-06-02 09:05:28 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (261.36 kB)
2017-06-02 10:10:35 - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (2.52 MB)
2017-06-02 09:07:08 - Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (310.57 kB)
2017-06-02 09:07:51 - Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (1.37 MB)
2017-06-02 10:12:06 - Załącznik Nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (930.94 kB)
2017-10-09 15:03:54 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (304.91 kB)
2017-10-09 15:05:40 - Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (9.92 MB)
2017-10-09 15:06:25 - Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (2.69 MB)
2017-10-09 15:06:42 - Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (3.05 MB)
2017-10-09 15:06:58 - Załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (998.34 kB)
2017-10-09 15:07:28 - Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (12.10 MB)
2017-10-09 15:08:19 - Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (1.13 MB)
2017-10-09 15:09:06 - Załącznik nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (12.22 MB)
2017-10-09 15:09:34 - Załącznik nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (2.62 MB)
2017-10-09 15:09:54 - Załącznik nr 3 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (3.16 MB)
2017-10-09 15:10:09 - Załącznik nr 4 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (1.01 MB)
2017-10-09 15:10:43 - Załącznik nr 5 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (12.49 MB)
2017-10-09 15:10:54 - UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice (311.16 kB)
2018-03-19 10:15:11 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (164.65 kB)
2018-03-16 14:21:03 - Rysunek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (3.75 MB)
2018-03-16 14:21:22 - Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (306.55 kB)
2018-03-16 14:22:05 - Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (1.37 MB)
2018-03-16 14:22:42 - Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie (1.79 MB)
2018-11-19 08:19:13 - OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie (469.48 kB)
2018-11-19 08:20:13 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie (286.31 kB)
2018-11-19 08:20:36 - Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie (1.69 MB)
2018-11-19 08:21:00 - Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie (391.80 kB)
2018-11-19 08:21:17 - UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie (306.03 kB)
2018-11-19 08:21:39 - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie. (2.53 MB)
2018-11-19 08:22:05 - Rysunek nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie. (1.85 MB)
2018-11-19 08:22:26 - Rysunek nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie. (406.52 kB)

Ilość odwiedzin: 11460
Nazwa dokumentu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice
Skrócony opis: (przyjęty uchwałą nr 69/XII/03 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-12-09 18:42:01
Data udostępnienia informacji: 2007-12-09 18:42:01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-19 08:22:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner