logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

Miasto i Gmina Krośniewice
   Dane teleadresowe
   Jednostki organizacyjne
      Urząd Miejski w Krośniewicach
      Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
      Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
      Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
      Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem
      Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
      Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
   Jednostki pomocnicze
      Sołtysi i sołectwa
      Przewodniczący Zarządów Osiedli
   Rejestr instytucji kultury
   Nieodpłatna pomoc prawna

Organy Gminy
   Burmistrz Krośniewic
   Sekretarz Gminy
   Skarbnik
   Rada Miejska
      Komisje Rady Miejskiej
      Wnioski i interpelacje Radnych
   Oświadczenia majatkowe
      Burmistrz Krośniewic
      Zastępca Burmistrza Krośniewic
      Sekretarz Gminy
      Skarbnik Gminy
      Rada Miejska w Krośniewicach
         2015
         2016
         2017
         2018
         2019
      Jednostki Organizacyjne
         MGOPS w Krośniewicach
         MZGKiM w Krośniewicach
         Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
         Szkoła Podstawowa w Nowem
         Przedszkole Miejskie w Krośniewicach
         Urząd Miejski w Krośniewicach
         Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
         Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o.
         Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach

Nabór pracowników
   Urząd Miejski w Krośniewicach
      1/05
      1/06
         Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
         Informacja o wynikach naboru
      1/07
         Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
         Informacja o wynikach naboru
      2/07
         Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
         Informacja o wynikach naboru
      3/07
         Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
         Informacja o wynikach naboru
      4/07
         Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
         Informacja o wynikach naboru
      1/08
         Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
         Informacja o wynikach naboru
      2/08
         Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
         Informacja o wynikach naboru
      3/08
         Informacja o wynikach naboru
      4/08
         Informacja o wynikach naboru
      5/08
         Informacja o wynikach naboru
      1/09
         Informacja o wynikach naboru
      2/09
         Informacja o wynikach naboru
      1/2016
      Sekretarz Gminy - 2019
      Inspektor ds. kadr - 2019
      Inspektor ds. księgowości - 2019
      Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - 2019
      Podinspektor ds. inwestycji - 2019
      Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu - 2019
      Podinspektor ds. inwestycji - 2019 - II nabór
      Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej - 2019
   Jednostki organizacyjne
      MZGKiM
         1/07
            Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
            Informacja o wynikach naboru
         1/09
            Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne: Technolog – laborant oczyszczalni ścieków
            Informacja o wynikach naboru
      Szkoła Podstawowa w Nowem
      Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
      MGOPS
      Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
      Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
      Miejskie Przedszkole w Krośniewicach

Ochrona środowiska
   Decyzje środowiskowe
      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 2173E Nowe – Pawlikowice”
      Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/2/09
      Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/1/09
      Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/8/09
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
      Droga Stara Wieś - Franki
      Droga Nowe - Pawlikowice
   Wnioski
   Rejestr działalności regulowanej
   Usuwanie azbestu
   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
   Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
   Badania wody
   Taryfy - woda i ścieki

Gospodarka Finansowa
   Budżet gminy
      Sprawozdania
         2008
         2009
         2010
         2011
         2012
         2013
         2014
         2015
         2016
         2017
         2018
      Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
   Podatki i opłaty
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
         Podatek rolny - 2015
         Podatek od nieruchomości 2015
         Podatek od środków transportowych 2015
      2016
         Podatek rolny - 2016
         Podatek od nieruchomości 2016
         Podatek od środków transportowych 2016
      Wykazy
      2017
         Podatek rolny - 2017
         Podatek od nieruchomości 2017
         Podatek od środków transportowych 2017
      2018
         Podatek rolny - 2018
         Podatek od nieruchomości 2018
         Podatek od środków transportowych 2018
      2019
         Podatek rolny - 2019
         Podatek od nieruchomości 2019
         Podatek od środków transportowych 2019
   Zwrot podatku akcyzowego
   Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
   Sprawozdania Burmistrza

Prawo lokalne
   Statut Gminy
   Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
   Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
   Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
   Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
   Zagospodarowanie Przestrzenne
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Miasta Krośniewice
      STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚNIEWICE
   Zarządzenia Burmistrza do 2008r
      2008
         Nr 1/08
         Nr 2/08
         Nr 3/08
         Nr 4/08
         Nr 5/08
         Nr 6/08
         Nr 7/08
         Nr 8/08
         Nr 9/08
         Nr 10/08
         Nr 11/08
         Nr 12/08
         Nr 13/08
         Nr 14/08
         Nr 15/08
         Nr 16/08
         Nr 17/08
         Nr 18/08
         Nr 19/08
         Nr 20/08
         Nr 21/08
         Nr 22/08
         Nr 23/08
         Nr 24/08
         Nr 25/08
         Nr 25/A/08
         Nr 26/08
         Nr 27/08
         Nr 28/08
         Nr 29/08
         Nr 30/08
         Nr 31/08
         Nr 32/08
         Nr 33/08
         Nr 34/08
         Nr 35/08
         Nr 36/08
         Nr 38/08
         Nr 39/08
         Nr 41/08
         Nr 42/08
         Nr 43/08
         Nr 44/08
         Nr 45/08
         Nr 46/08
         Nr 47/08
         Nr 48/08
         Nr 49/08
         Nr 50/08
         Nr 51/08
         Nr 52/08
         Nr 53/08
         Nr 54/08
         Nr 55/08
         Nr 56/08
         Nr 57/08
         Nr 58/08
         Nr 59/08
         Nr 60/08
         Nr 61/08
         Nr 62/08
         Nr 63/08
         Nr 64/08
         Nr 65/08
         Nr 66/08
         Nr 67/08
         Nr 68/08
         Nr 69/08
         Nr 70/08
         Nr 71/08
         Nr 72/08
         Nr 73/08
         Nr 74/08
         Nr 75/08
         Nr 76/08
         Nr 77/08
         Nr 78/08
         Nr 79/08
         Nr 80/08
         Nr 81/08
         Nr 82/08
         Nr 83/08
         Nr 84/08
         Nr 85/08
         Nr 86/08
         Nr 87/08
         Nr 88/08
         nr 89/08
         Nr 90/08
         Nr 91/08
         Nr 92/06
         Nr 93/08
         Nr 94/08
         Nr 95/08
         Nr 96/08
         Nr 97/08
         Nr 98/08
         Nr 99/08
         Nr 100/08
         Nr 101/08
         Nr 102/08
         Nr 103/08
         Nr 104/08
         Nr 105/08
         Nr 106/08
         Nr 107/08
         Nr 108/08
         Nr 109/08
         Nr 110/08
         Nr 111/08
         Nr 112/08
         Nr 113/08
         Nr 114/08
         Nr 115/08
         Nr 116/08
         Nr 117/08
         Nr 118/08
         Nr 119/08
         Nr 120/08
         Nr 121/08
         Nr 122/08
         Nr 123/08
         Nr 124/08
         Nr 125/08
         Nr 126/08
         Nr 127/08
         Nr 128/08
         Nr 129/09
         Nr 130/08
         Nr 131/08
         Nr 132/08
         Nr 134/08
      2007
         Nr 126
         Nr 58
         Nr 129
         Nr 128
         Nr 133
         Nr 134
         Nr 111
         Nr 112
         Nr 113
         Nr 114
         Nr 115
         Nr 116
         Nr 117
         Nr 118
         Nr 119
         Nr 120
         Nr 121
         Nr 122
         Nr 126
         Nr 123
         Nr 124
         Nr 103
         Nr 104
         Nr 102
         Nr 106
         Nr 105
         Nr 127
         Nr 110
         Nr 109
         Nr 108
         Nr 101
         Nr 100
         Nr 99
         Nr 98
         Nr 97
         Nr 96
         Nr 95
         Nr 94
         Nr 93
         Nr 92
         Nr 91
         Nr 90
         Nr 89
         Nr 88
         Nr 87
         Nr 86
         Nr 85
         Nr 84
         Nr 83
         Nr 82
         Nr 81
         Nr 80
         Nr 79
         Nr 78
         Nr 77
         Nr 76
         Nr 75
         Nr 74
         Nr 73
         Nr 72
         Nr 71
         Nr 70
         Nr 69
         Nr 68
         Nr 67
         Nr 66
         Nr 65
         Nr 64
         Nr 63
         Nr 62
         Nr 59
         Nr 58
         Nr 57
         Nr 56
         Nr 55
         Nr 54
         Nr 53
         Nr 52
         Nr 51
         Nr 50
         Nr 49
         Nr 48
         Nr 47
         Nr 46
         Nr 45
         Nr 44
         Nr 43
         Nr 42
         Nr 41
         Nr 40
         Nr 39
         Nr 38
         Nr 37
         Nr 36
         Nr 28
         Nr 33
         Nr 32
         Nr 31
         Nr 30
         Nr 29
         Nr 28
         Nr 27
         Nr 26
         Nr 25
         Nr 24
         Nr 23
         Nr 22
         Nr 21
         Nr 20
         Nr 19
         Nr 17
         Nr 16
         Nr 15
         Nr 14
         Nr 13
         Nr 12
         Nr 11
         Nr 10
         Nr 9
         Nr 8
         Nr 7
         Nr 6
         Nr 5
         Nr 4
         Nr 3
      2006
         Nr 68/06
         Nr 67/06
         Nr 66/06
         Nr 65/06
         Nr 64/06
         Nr 63/06
         Nr 62/06
         Nr 61/06
         Nr 60/06
         Nr 59/06
         Nr 58/06
         Nr 57/06
         Nr 56/06
         Nr 55/06
         Nr 54/06
         Nr 50/06
         Nr 49/06
         Nr 48/06
         Nr 47/06
         Nr 46/06
         Nr 45/06
         Nr 44/06
         Nr 43/06
         Nr 42/06
         Nr 41/06
         Nr 40/06
         Nr 39/06
         Nr 38/06
         Nr 37/06
         Nr 36/06
         Nr 35/06
         Nr 34/06
         Nr 33/06
         Nr 32/06
         Nr 31/06
         Nr 30/06
         Nr 29/06
         Nr 28/06
         Nr 27/06
         Nr 26/06
         Nr 25/06
         Nr 24/06
         Nr 23/06
         Nr 22/06
         Nr 21/06
         Nr 20/06
         Nr 19/06
         Nr 18/06
         Nr 17/06
         Nr 16/06
         Nr 15/06
         Nr 14/06
         Nr 13/06
         Nr 12/06
         Nr 11/06
         Nr 10/06
         Nr 9/06
         Nr 8/06
         Nr 7/06
         Nr 6/06
         Nr 5/06
         Nr 4/06
         Nr 3/06
         Nr 2/06
         Nr 1/06
      2005
         Nr 87/05
         Nr 86/05
         Nr 85/05
         Nr 84/05
         nr 83/05
         Nr 82/05
         Nr 81/05
         Nr 80/05
         Nr 79/05
         Nr 78/05
         Nr 77/05
         Nr 76/05
         Nr 75/05
         Nr 74/05
         Nr 73/05
         Nr 72/05
         Nr 71/05
         Nr 70/05
         Nr 69/05
         Nr 68/05
         Nr 67/05
         Nr 66/05
         Nr 65/05
         Nr 64/05
         Nr 63/05
         Nr 62/05
         Nr 61/05
         Nr 60/05
         Nr 59/05
         Nr 58/05
         Nr 57/05
         Nr 56/05
         Nr 55/05
         Nr 54/05
         Nr 53/05
         Nr 52/05
         Nr 51/05
         Nr 50/05
         Nr 49/05
         Nr 48/05
         Nr 47/05
         Nr 46/05
         Nr 45/05
         Nr 44/05
         Nr 43/05
         Nr 42/05
         Nr 41/05
         Nr 40/05
         Nr 39/05
         Nr 38/05
         Nr 37/05
         Nr 36/05
         Nr 35/05
         Nr 34/05
         Nr 33/05
         Nr 32/05
         Nr 31/05
         Nr 30/05
         Nr 29/05
         Nr 28/05
         Nr 27/05
         Nr 26/05
         Nr 25/05
         Nr 24/05
         Nr 23/05
         Nr 22/05
         Nr 21/05
         Nr 20/05
      2004
         Nr 71/04
         Nr 70/04
         Nr 69/04
         Nr 68/04
         Nr 67/04
         Nr 66/04
         Nr 64/04
         Nr 63/04
         Nr 62/04
         Nr 61/04
         Nr 60/04
         Nr 59/04
         Nr 58/04
         Nr 57/04
         Nr 56/04
         Nr 55/04
         Nr 54/04
         Nr 53/04
         Nr 52/04
         Nr 51/04
         Nr 50/04
         Nr 49/04
         Nr 48/04
         Nr 47/04
         Nr 46/04
         Nr 45/04
         Nr 44/04
         Nr 43/04
         Nr 42/04
         Nr 41/04
         Nr 40/04
         Nr 39/04
         Nr 38/04
         Nr 37/04
         Nr 36/04
         Nr 35/04
         Nr 34/04
         Nr 33/04
         Nr 32/04
         Nr 31/04
         Nr 30/04
         Nr 29/04
         Nr 28/04
         Nr 27/04
         Nr 26/04
         Nr 25/04
         Nr 24/04
         Nr 23/04
         Nr 22/04
         Nr 21/04
         Nr 20/04
         Nr 19/04
         Nr 18/04
         Nr 17/04
         Nr 16/04
         Nr 15/04
         Nr 14/04
         Nr 13/04
         Nr 12/04
         Nr 11/04
         Nr 10/04
         Nr 9/04
         Nr 8/04
         Nr 7/04
         Nr 6/04
         Nr 5/04
         Nr 4/04
         Nr 3/04
         Nr 1/04
      2003
         Nr 57/03
         Nr 56/03
         Nr 54/03
         Nr 53/03
         Nr 52/03
         Nr 51/03
         Nr 50/03
         Nr 49/03
         Nr 48/03
         Nr 47/03
         Nr 46/03
         Nr 45/03
         Nr 44/03
         Nr 43/03
         Nr 42/03
         Nr 41/03
         Nr 40/03
         Nr 39/03
         Nr 38/03
         Nr 37/03
         Nr 36/03
         Nr 35/03
         Nr 34/03
         Nr 33/03
         Nr 32/03
         Nr 30/03
         Nr 29/03
         Nr 28/03
         Nr 27/03
         Nr 26/03
         Nr 25/03
         Nr 24/03
         Nr 23/03
         Nr 22/03
         Nr 21/03
         Nr 20/03
         Nr 19/03
         Nr 18/03
         Nr 17/03
         Nr 16/03
         Nr 15/03
         Nr 13/03
         Nr 12/03
         Nr 11/03
         Nr 10/03
         Nr 9/03
         Nr 8/03
         Nr 7/03
         Nr 6/03
         Nr 5/03
         Nr 4/03
         Nr 3/03
         Nr 2/03
         Nr 1/03
      2002
         Nr 8/02
         Nr 7/02
         Nr 6/02
         Nr 5/02
         Nr 4/02
         Nr 3/02
         Nr 2/02
         Nr 1/02
   Regulamin utrzymania czystości i porządku
   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
   Konkursy ofert
      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (2009)
      AUTOSAN H9-20
      Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu (2010)
      Upowszechnianie kultury fizycznej (2011)
      Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2011
      Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2012)
      Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2012)
      Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013)
      Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2013)
      Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2014)
      Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2014)
      Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2015
      Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2015)
      Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2016)
      Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2016)
      Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2017)
      Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2017)
      Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2018)
      Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2018)
      Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2019)
      Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2019)
   Mienie komunalne
   Akty Prawa Miejscowego

Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   Wybory samorządowe 2018
   Wybory Prezydenckie 2015
   Ławnicy 2016-2019
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
      Głosowanie korespondencyjne
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Publiczna
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
   Petycje

Dane osobowe
   ABI
   Rejestr Zbiorów
   RODO
corner   corner