logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
minus Urząd Miejski w Krośniewicach
   minus 1/05
   plus 1/06
   plus 1/07
   plus 2/07
   plus 3/07
   plus 4/07
   plus 1/08
   plus 2/08
   plus 3/08
   plus 4/08
   minus 5/08
      minus Informacja o wynikach naboru
   plus 1/09
   plus 2/09
   minus 1/2016
   minus Sekretarz Gminy - 2019
   minus Inspektor ds. kadr - 2019
   minus Inspektor ds. księgowości - 2019
   minus Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - 2019
   minus Podinspektor ds. inwestycji - 2019
   minus Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu - 2019
   minus Podinspektor ds. inwestycji - 2019 - II nabór
   minus Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej - 2019
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór pracowników > Urząd Miejski w Krośniewicach > 5/08

Spis dokumentów:
1. Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. budownictwa i rozwoju gminy w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gminy

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/08
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
(www.bip.krosniewice.pl) w dniu 17.11.2008 r.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.):

Burmistrz Krośniewic
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

inspektora
ds. budownictwa i rozwoju gminy
w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gminy
(1 etat)

I.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wykonywanie funkcji inwestora w stosunku do wszystkich inwestycji prowadzonych przez Gminę Krośniewice,
 • opracowywanie wspólnie z właściwymi Referatami planów inwestycyjnych
 • z uwzględnieniem priorytetowych kierunków rozwoju Gminy,
 • opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących inwestycji i analiza możliwości źródeł ich finansowania,
 • nadzór techniczny nad realizacją inwestycji prowadzonych przez gminne jednostki organizacyjne,
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją inwestycji,
 • współpraca w zewnętrznymi jednostkami w zakresie inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentów i nadzór merytoryczny nad realizacją płatności za wykonywanie zadania inwestycyjne,
 • przygotowywanie wniosków i kompletnej dokumentacji do ogłoszeń i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonawstwo robót budowlanych, dostaw i usług w zakresie realizowanych inwestycji,
 • końcowe rozliczenie inwestycji,
 • prowadzenie zbioru dokumentów odnośnie realizowanych inwestycji,
 • dokonywanie odbiorów końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1.niezbędne:

a)wykształcenie wyższe o jednej z następujących specjalności: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska,
b)obywatelstwo polskie,
c)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
e)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

2.dodatkowe:

a)posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy,
b)znajomość ustawy prawo budowlane i ustawy prawo zamówień publicznych,
c)znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
d)dyspozycyjność,
e)umiejętność pracy w zespole,
f) zdolność analitycznego myślenia,
g)komunikatywność w kontaktach służbowych,
h)dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 3. Kopie świadectw pracy,
 4. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (ewentualnie referencje z dotychczasowych miejsc pracy),
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
 6. Oświadczenie kandydata o tym, ze nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 7. Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniena wskazanym stanowisku.
 8. Kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem
„Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektora ds. budownictwa i rozwoju gminy
w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gminy” można składać w terminie do dnia 01.12.2008 r. do godz. 1530 osobiście w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, na I piętrze, pokój nr 15, u zastępcy kierownika Referatu Administracyjno-Organizacyjnego, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Krośniewicach, Poznańska 5, 99-340 Krośniewice.

Uwaga:
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach /www.krosniewice.pl/ oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Poznańskiej 5.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (024) 25-23-024, wew. 42.

Ilość odwiedzin: 4474
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Skrócony opis: inspektora ds. budownictwa i rozwoju gminy w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gminy (1 etat)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2008-11-17 14:19:40
Data udostępnienia informacji: 2008-11-17 14:19:40
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 14:31:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner