logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
minus Urząd Miejski w Krośniewicach
   minus 1/05
   plus 1/06
   plus 1/07
   plus 2/07
   plus 3/07
   plus 4/07
   plus 1/08
   minus 2/08
      minus Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
   plus 3/08
   plus 4/08
   plus 5/08
   plus 1/09
   plus 2/09
   minus 1/2016
   minus Sekretarz Gminy - 2019
   minus Inspektor ds. kadr - 2019
   minus Inspektor ds. księgowości - 2019
   minus Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - 2019
   minus Podinspektor ds. inwestycji - 2019
   minus Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu - 2019
   minus Podinspektor ds. inwestycji - 2019 - II nabór
   minus Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej - 2019
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór pracowników > Urząd Miejski w Krośniewicach > 2/08

Spis dokumentów:
1. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
2. Informacja o wynikach naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/08
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
(www.bip.krosniewice.pl) w dniu 10.06.2008 r.


Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.):

Burmistrz Krośniewic
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

podinspektora
w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu
(1 etat)


I. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • analizowanie pod względem merytorycznym treści wniosków oraz załączonej do nich dokumentacji o przyznanie zaliczki alimentacyjnej,
 • wnioskowanie o konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dotyczącego wierzycieli i dłużników alimentacyjnych,
 • przygotowywanie pism do wnioskodawców o uzupełnienie stwierdzonych w toku analizy ewentualnych braków dokumentacyjnych,
 • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do zaliczki alimentacyjnej,
 • przygotowywanie projektów decyzji przyznających prawo do zaliczki alimentacyjnej, kwartalna weryfikacja zaliczki alimentacyjnej,
 • wyjaśnianie okoliczności budzących wątpliwości, mogących mieć wpływ na prawo do zaliczki alimentacyjnej,
 • sporządzanie projektów decyzji zmieniających,
 • prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych,
 • sporządzanie projektów decyzji o nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych,
 • tworzenie, bieżące prowadzenie i aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych zaliczek alimentacyjnych.II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe min. 3 miesiące w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność redagowania pism,
 • dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi programu MS Office,
 • umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy, komunikatywność,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne, nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
2. dodatkowe:
 • umiejętność obsługi programu komputerowego obsługującego zaliczki alimentacyjne,
 • uprzejmość, odporność na stres, obowiązkowość, cierpliwość, dyspozycyjność.

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

- życiorys (CV), list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • dokument poświadczający wykształcenie wyższe /kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o odbytych studiach/,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektora w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu” należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, I piętro, pokój nr 15 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, w terminie do dnia 24.06.2008 r. do godz. 1530

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach /www.krosniewice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Poznańskiej 5.

Ilość odwiedzin: 4549
Nazwa dokumentu: 2/08
Skrócony opis: o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu (1 etat)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2008-06-10 17:54:07
Data udostępnienia informacji: 2008-06-10 17:54:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-10 17:59:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner