logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2006
   plus2007
   minus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2008 > listopad > 2008-11-21
w sprawie sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA KROŚNIEWIC
w sprawie sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.), ogłaszam co następuje:

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, następująca nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości:

  • lokal mieszkalny Nr 18, położony w Krośniewicach, przy ulicy Kolejowej 25 bl. 5, na działce gruntu oznaczonej numerem 19/5, o powierzchni 0,1218 ha.

Opis nieruchomości:

  • Lokal mieszkalny Nr 18, położony jest na I piętrze w budynku wielolokalowym w Krośniewicach, przy ulicy Kolejowej 25 bl. 5, na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/5, o powierzchni 0,1218 ha. Lokal posiada przeznaczenie mieszkalne. Składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 33,00 m2. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze, o powierzchni 12,22 m2, mieszczące się w piwnicy budynku. Wyceniany lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi posiada udział w wysokości 54/1749 w częściach wspólnych budynku i gruncie działki nr 19/5.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr Kw LD1Y/00036162/7.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krośniewice działka, na której znajduje się lokal mieszkalny nr 4 oznaczona jest symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena nieruchomości:
Określona została na podstawie jej wartości przez rzeczoznawcę majątkowego z biura ,,Wycena” we Włocławku i wynosi:

  • Cena lokalu mieszkalnego Nr 18 – 33.500,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych, 00/100 gr).

Od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 18 udzielono 75% bonifikaty, co stanowi kwotę 8.375,00 zł.
Dla osób wpłacających kwotę jednorazowo stosuje się ulgę w wysokości 20% - 1.675,00 zł.

Po zastosowaniu ulg wartość lokalu nr 18 wynosi 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych, 00/100 gr).

Cena udziału w działce gruntu nr 19/5 – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych, 00/100 gr).

Wartość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:
Pierwsza opłata roczna stanowi 20% ceny i wynosi 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych, 00/100 gr).
Opłaty roczne stanowią 1% ceny wartości działki, płatne są od 2009 roku w terminie do 31 marca każdego roku i wynoszą 8,00 zł (słownie: osiem złotych, 00/100 gr).
Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku.


Dodatkowe informacje:
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na rzecz najemcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na okres 21 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ilość odwiedzin: 559
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2008-11-21 07:26:48
Data udostępnienia informacji: 2008-11-21 07:26:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-21 07:34:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner