logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      minus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2011 > wrzesień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 111/11 z dnia 2011-09-01
w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Jank
» Zarządzenie 112/11 z dnia 2011-09-01
w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Zale
» Zarządzenie 113/11 z dnia 2011-09-02
w sprawie wyznaczenia na terenia Gminy Krośniewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Pol
» Zarządzenie 114/11 z dnia 2011-09-19
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
» Zarządzenie 115/11 z dnia 2011-09-19
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 201
» Zarządzenie 116/11 z dnia 2011-09-19
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 117/11 z dnia 2011-09-19
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 118/11 z dnia 2011-09-19
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 119/11 z dnia 2011-09-19
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 120/11 z dnia 2011-09-19
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 121/11 z dnia 2011-09-19
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok, określenia podstawowych parametrów przyjętych do tych prac i ich h
» Zarządzenie 122/11 z dnia 2011-09-26
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
» Zarządzenie 123/11 z dnia 2011-09-26
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2.543.0
» Zarządzenie 124/11 z dnia 2011-09-27
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego po zmianach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2011r. i §2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Funduszu
» Zarządzenie 125/11 z dnia 2011-09-28
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 126/11 z dnia 2011-09-28
w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu swiadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach z dnia 20.05.2009r
» Zarządzenie 127/11 z dnia 2011-09-29
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 128/11 z dnia 2011-09-29
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 dla Gminy Krośniewice
» Zarządzenie 129/11 z dnia 2011-09-30
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011r
» Zarządzenie 130/11 z dnia 2011-09-30
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011r
corner   corner