logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      minus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2010 > maj

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 55/10 z dnia 2010-05-04
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
» Zarządzenie 56/10 z dnia 2010-05-11
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 57/10 z dnia 2010-05-11
w sprawie częściowego umorzenia oraz rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 58/10 z dnia 2010-05-11
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 59/10 z dnia 2010-05-11
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 60/10 z dnia 2010-05-12
w sprawie umorzenia bądź rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym
» Zarządzenie 61/10 z dnia 2010-05-14
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe-Pawlikowice, Gmina Krośniewice - uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego".
» Zarządzenie 62/10 z dnia 2010-05-14
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów zamawiajacego
» Zarządzenie 63/10 z dnia 2010-05-18
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu zaległosci czynszowych za najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krośniewice
» Zarządzenie 64/10 z dnia 2010-05-19
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 lat
» Zarządzenie 65/10 z dnia 2010-05-20
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 66/10 z dnia 2010-05-20
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 67/10 z dnia 2010-05-21
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 153/09 Burmistrza Krośniewic z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie umorzenia części należności z tytułu zaległości czynszowych i rozłożenia na raty pozostałej
» Zarządzenie 68/10 z dnia 2010-05-21
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 69/10 z dnia 2010-05-24
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
» Zarządzenie 70/10 z dnia 2010-05-24
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
» Zarządzenie 72/10 z dnia 2010-05-25
w sprawie zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urządu Miejskiego w Krośniewicach
» Zarządzenie 73/10 z dnia 2010-05-25
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 74/10 z dnia 2010-05-25
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68/09 Burmistrza Krośniewic z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z prz
» Zarządzenie 75/10 z dnia 2010-05-25
w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/09 Burmistrza Krośniewic z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z pr
» Zarządzenie 76/10 z dnia 2010-05-25
w sprawie zmiany zarządzenia nr 129/09 Burmistrza Krośniewic z 30 października 2009r w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z pr
» Zarządzenie 77/10 z dnia 2010-05-31
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 71/10 z dnia 2010-05-25
w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
corner   corner