logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
minus Konkursy ofert
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (2009)
   minus AUTOSAN H9-20
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu (2010)
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej (2011)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2011
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2012)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2012)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2013)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2014)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2014)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2015
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2015)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2016)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2016)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2017)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2017)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2018)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2018)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2019)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2019)
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Data publikacji: 8 maja 2009 r.
 
 
 
BURMISTRZ KROŚNIEWIC
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.), uchwały Nr XXXIV/213/08 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krośniewic
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2009 roku.
 
I. RODZAJE ZADAŃ:
 1. Organizacja zajęć i współzawodnictwa sportowego, podnoszenie poziomu sprawności ogólnej i ukierunkowanej dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin wskazanych
  w Programie współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
 2. Organizacja imprez i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Krośniewice.
Przewidziana kwota dotacji na powyższe zadania wynosi łącznie: 15.000 zł (w roku 2008 wynosiła 53.000 zł)
Termin realizacji zadań: do 31 grudnia 2009 roku
II. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI POWYŻSZYCH ZADAŃ:
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem
i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krośniewice.
2. Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów,
o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.
3. Dopuszcza się wybranie w drodze konkursu więcej niż jednej oferty na realizację danego zadania.
4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, zmniejszenia kosztów a także rezygnacji z jego realizacji, o której oświadczy pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości dotacji.
5. Burmistrz Krośniewic może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
- podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
- zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6. Dotacje nie mogą być udzielane na:
a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
b) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o dotację,
c) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
d) zobowiązania oferenta z tytułu zaciągniętej pożyczki, kosztów obsługi zadłużenia.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować stosowna umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Krośniewice.
 
III. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI FORMALNE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty na realizację w/w zadań w formie pisemnej (wraz załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 8 czerwca 2009 roku- do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, pokój 12, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, do godziny 15.00.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA ZADANIA
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU” opatrzoną nazwą i adresem oferenta. Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej
www.bip.krosniewice.ploraz z Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
3. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
4. Ofertę należy złożyć na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207) – druk do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach www.bip.krosniewice.pl.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. OFERTY WADLIWE ALBO NIEKOMPLETNE POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA.
7. Oferent składa jeden komplet dokumentów wymienionych w pkt 8 i 9, bez względu na ilość składanych przez siebie ofert w danym postępowaniu konkursowym.
8. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • statut organizacji pozarządowej z adnotacją o jego aktualności,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonywania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
9. Wymagane załączniki mogą być dołączone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji pozarządowej.
10. Do oferty mogą być dołączone inne informacje i dokumenty dotyczące składanej oferty ważne ze względu na realizację zadania.
 
IV. TERMIN I KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1. Wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
2. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
 • zgodność oferty z zakresem zadania konkursowego,
 • zawartość oferty (zaproponowany sposób i skala działań dotyczących realizacji zadania)
  i doświadczenie organizacji w realizacji na terenie miasta projektów zgodnych z zakresem zadania konkursowego,
 • kwalifikacje bezpośrednich realizatorów do prowadzenia tego typu zadań,
 • przedstawioną kalkulację kosztów zadania,
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w formie dotacji.
3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji w kwocie zaproponowanej przez komisje konkursową podejmie w formie Zarządzenia Burmistrz Krośniewic. Od Zarządzenia Burmistrza Krośniewic w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
4.Informacja o wyborze dokonanym przez Burmistrza Krośniewic zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, tel.024 252 30 24 wew. 38.

 

Burmistrz Krośiewic


/-/ Julianna Barbara Herman

ZARZĄDZENIE Nr 40/09 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

ZARZĄDZENIE Nr 69/09 Burmistrza Krośniewic z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru i dofinansowania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ilość odwiedzin: 6260
Nazwa dokumentu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (2009)
Skrócony opis: otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2009-05-05 14:09:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-08 14:09:46
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-24 14:32:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner