logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Miasto i Gmina Krośniewice > Rejestr instytucji kultury

 

Rejestr instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krośniewice jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.
 
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krośniewice:
 
1.     Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
§ otwarty dostęp do zawartości rejestru,
§ wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3.     Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4.     Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora.
5.     Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach należy dokonywać na konto:

25 90230006 0000 0345 2000 0010
 
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

 

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krośniewice (na dzień 5 listopada 2012 r.)
Numer wpisu do rejestru
Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów
Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu
Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora instytucji kultury
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator prowadzi wspólnie instytucje kultury
Akt utworzenia instytucji kultury
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1.
25.01.1999r.
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach
GCK
ul. Poznańska 16, 99-340 Krośniewice
Gmina Krośniewice
 
Uchwała nr 165/XXX/96 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23.08.1996 r.
Uchwała nr 165/XXX/96 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23.08.1996 r.
2.
04.12.2007r.
 
 
 
 
 
 
29.06.2012 r.
 
 
 
 
 
29.06.2012 r.
 
 
 
 
 
29.06.2012 r.
 
 
 
 
 
 
 
05.11.2012 r.
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
GCKSiR
ul. Poznańska 16, 99-340 Krośniewice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Łęczycka 19a,
99-340 Krośniewice
Gmina
Krośniewice
 
Uchwała nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 17.08.2007 r.
 
Uchwała nr XVI/108/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 07.12.2007r.
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.09.2011 r.
Uchwała nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 17.08.2007 r.
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr XLI/277/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.06.2009 r.
 
Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.09.2011 r.
 
 
Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27.09.2012 r.

 

Ilość odwiedzin: 11514
Nazwa dokumentu: Rejestr instytucji kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2012-08-22 10:24:51
Data udostępnienia informacji: 2012-08-22 10:24:51
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 09:36:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner