logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2018 > wrzesień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 113/18 z dnia 2018-09-17
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do tych prac i ich harm
» Zarządzenie 116/18 z dnia 2018-09-19
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
» Zarządzenie 114/18 z dnia 2018-09-17
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
» Zarządzenie 107/18 z dnia 2018-09-03
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2018 rok
» Zarządzenie 108/18 z dnia 2018-09-03
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby, g
» Zarządzenie 109/18 z dnia 2018-09-04
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2018 rok
» Zarządzenie 110/18 z dnia 2018-09-05
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach w przypadku jego nieobecności
» Zarządzenie 111/18 z dnia 2018-09-07
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2018 rok
» Zarządzenie 112/18 z dnia 2018-09-10
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2018 rok
» Zarządzenie 115/18 z dnia 2018-09-17
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
» Zarządzenie 117/18 z dnia 2018-09-21
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019
» Zarządzenie 118/18 z dnia 2018-09-21
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w w
» Zarządzenie 119/18 z dnia 2018-09-28
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
» Zarządzenie 120/18 z dnia 2018-09-28
w sprawie wprowadzenia „Polityki ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, raport szacowania ryzyka-doboru środków bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, Procedury bezpieczeństw
corner   corner