logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Burmistrz Krośniewic informuje, że stosownie do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 133) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz.U. Nr 121, poz. 693)  - kandydatów na ławników na kadencję 2016 -2019 można zgłaszać Radzie Miejskiej w Krośniewicach  do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

1)prezesi właściwych sadów;

2)stowarzyszenia;

3)inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

4)co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;

2)jest nieskazitelnego charakteru;

3)ukończył 30 lat;

4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)nie przekroczył 70 lat;

6)jest zdolny,  ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, która można pobrać ze strony internetowej http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/ lub w pokoju 11 Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej pięćdziesięciu obywateli do zgłoszenia dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko  numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z pięćdziesięciu osób zgłaszającej kandydata.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,  dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego organu rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Wymienione dokumenty powinny być opatrzone data nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Ilość odwiedzin: 5634
Nazwa dokumentu: Ławnicy 2016-2019
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Pawłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Pawlowska
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2015-06-03 13:39:25
Data udostępnienia informacji: 2015-06-03 13:39:25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:44:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner