logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja Publiczna > Petycje

Petycje:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) link do strony określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W dniu 11 stycznia 2016 r. Burmistrz Krośniewic podpisał Zarządzenie ( Nr 4/2016 – skan), w którym został określony sposób organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. 

Załatwienie petycji:

Petycja musi więc zawierać kilka obowiązkowych elementów: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji i wskazanie przedmiotu petycji.

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.

Petycja nie zawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty  elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

 

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach:

Data wpływu

Adresat

Wnoszący

W sprawie

Treść pisma (skan)
 

Status rozpatrzenia petycji
 

27.09.2016 r. Burmistrz Krośniewic Inicjatywa -Dbajmy o Najmłodszych - czyste - wzorowe łazienki w szkołach "Wzorowa Łazienka - Domestos odnawia szkolne toalety"

petycja.pdf

Petycja przekazana do wszystkich podległych szkół

28.10.2016 r. Burmistrz Krośniewic Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z.o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Podjecie działania przez władze samorządowe związanego z utworzeniem zakładki "Czystsze powietrze" na oficjalnych serwisach www JST. petycja.pdf

Udzielono odpowiedzi 18.11.2016 r.

Komórka realizująca: Referat Administracyjno-Organizacyjny

AO.152.12016.JKG

10.07.2017 r. Burmistrz Krośniewic Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z.o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Podjecie działania przez władze samorządowe związanego z utworzeniem zakładki „Wiarygodna Firma”  petycja.pdf

Udzielono odpowiedzi 21.07.2017 r.

Komórka realizująca: Referat Administracyjno-Organizacyjny

AO.152.1.2017.JKG

04.03.2019 r. Burmistrz Krośniewic Przewodniczący Osiedla nr 5 Budowa infrastruktury drogowej wraz z chodnikami w ciagu ulicy Bema-Wąska, ks. J. Popiełuszki, Cicha, Boczna i Moniuszki. Treść petycji

Udzielono odpowiedzi
08.03.2019 r.

Komórka realizująca: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gminy

RRG.723.24.2019.JB

 

Ilość odwiedzin: 9677
Nazwa dokumentu: Petycje
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julita Kotlińska-Gruchot
Osoba, która odpowiada za treść: Julita Kotlińska-Gruchot
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2016-01-21 14:05:32
Data udostępnienia informacji: 2016-01-21 14:05:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-19 08:27:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner