logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Organy Gminy > Burmistrz Krośniewic

Burmistrzem Krośniewic jest Katarzyna Erdman


Sekretariat, p.12
Tel. +48 (24) 252-30-24
Faks: +48 (24) 254-77-82

e-mail: burmistrz@krosniewice.pl

Zakres działania i kompetencji Burmistrza

  1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

  2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;

  3. kierowanie pracą Urzędu;

  4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

  5. przedkładanie organowi nadzorczemu swoich zarządzeń oraz uchwał Rady;

  6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

  7. wnioskowanie w sprawach powołania i odwołania Sekretarza i Skarbnika;

  8. sprawowanie nadzoru ogólnego nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

  9. zapewnianie kontroli instytucjonalnej w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez Urząd i jednostki organizacyjne podległe Gminie;

  10. podejmowanie innych decyzji należących do zadań Urzędu i podpisywanie pism oraz dokumentów wychodzących na zewnątrz;

  11. ogłaszanie sprawozdań z wykonania budżetu;

  12. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;

  13. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań ze swojej działalności;

  14. współdziałanie z Radą, radnymi i Komisjami Rady

  15. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;

  16. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

  17. w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacji pracy ustanawianie Pełnomocnika w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Ilość odwiedzin: 22822
Nazwa dokumentu: Burmistrz Krośniewic
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-09-26 14:04:05
Data udostępnienia informacji: 2007-09-26 14:04:05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 14:49:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner