logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Organy Gminy > Sekretarz Gminy

Sekretarzem Gminy jest Renata Brygier

Sekretariat, p.12
Tel. +48 (24) 252-30-24 w.34
Faks: +48 (24) 254-77-82
e-mail: sekretarz@krosniewice.pl

Zakres działania i kompetencji Sekretarza:

 1. sprawy organizacji, funkcjonowania Urzędu, Rady Miejskiej, sprawowania obsługi Burmistrza, sprawy kadrowe, szkolenie pracowników Urzędu;
 2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:

  a) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz Regulaminu Pracy Urzędu,

  b) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, wdrażanie nowych metod i technik zarządzania,

   c) nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej,

   d) koordynowanie zadań związanych z realizacją i planowaniem pracy w Urzędzie,

   e) organizowanie obsługi dyżurów w Urzędzie.

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania oraz organizacja pracy biurowej w Urzędzie;

 2. opracowanie zakresu czynności dla poszczególnych stanowisk;

 3. informowanie Burmistrza o konieczności dokonywania zmian personalnych w porozumieniu z Kierownikami Referatów;

 4. nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych;

 5. prezentowanie nowoprzyjętych pracowników;

 6. nadzorowanie właściwego wydawania pieniędzy na materiały biurowe;

 7. wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa Burmistrza;

 8. pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu;

 9. przygotowanie spraw i tematów do bezpośredniego załatwienia przez Burmistrza;

 10. współpraca z Radą Miejską;

 11. współpraca z sołectwami i osiedlami, zapewnianie udziału przedstawiciela Urzędu na zebraniu wiejskim;

 12. przeprowadzanie okresowych kontroli posiadania zbiorów prawnych, kompletowanych wg wskazówek radcy prawnego;

 13. w porozumieniu z Kierownikami Referatów przedstawianie Burmistrzowi propozycji do powierzania okresowych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym;

 14. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

 15. wykonuje inne zadania zlecane przez Burmistrza;

 16. w zakresie funduszy pomocowych i finansowych środków zewnętrznych:

a) gromadzenie wszelkich informacji na temat dostępnych środków pomocowych Unii Europejskiej, innych środków zagranicznych oraz krajowych – utworzenie bazy danych o dostępnych środkach;

b). przekazywanie informacji o możliwości uzyskania dofinansowania oraz o jego zasadach Burmistrzowi, pracownikom urzędu, jednostkom pomocniczym gminy, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i rolnikom a także innym podmiotom działającym na obszarze gminy;

c). aktywny udział w przygotowaniu projektów możliwych do realizacji w oparciu o środki zewnętrzne;

d). koordynacja procesu pozyskania środków zewnętrznych na realizacje planowanych inwestycji oraz nadzór nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie dla projektów możliwych do realizacji w oparciu o zewnętrzne źródła dofinansowania;

e). współpraca z pracownikami w zakresie koordynacji pod względem rzeczowo – finansowym inwestycji realizowanych w oparciu o środki zewnętrzne;

f). czuwanie nad efektywnością wykorzystania środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł dofinansowania;

 1. w zakresie zamówień publicznych:

a). nadzorowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy;

b).koordynacja i organizacja a także prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych Gminy;

c). prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Gminę;

d). prowadzenie dokumentacji przetargowych oraz innych czynności wiązanych z przeprowadzaniem postępowań w sprawach o udzielenie zamówień;

e). przechowywanie dokumentacji przetargowych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

f). informowanie pracowników o aktualnym stanie prawnym w zakresie zamówień publicznych.

 

 

Ilość odwiedzin: 19792
Nazwa dokumentu: Sekretarz Gminy
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-09-26 15:18:13
Data udostępnienia informacji: 2007-09-26 15:18:13
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-07 16:14:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner