logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


28 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 204 poz. 1195). Nowelizacja ta wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję ponownego wykorzystania informacji publicznej, gdyż wdraża ona dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003),
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zdefiniowane w art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej reguluje kwestie:
- wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej (Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia);
- określenia warunków udostępnienia informacji w celu jej ponownego wykorzystania (Załącznik nr 2 do przedmiotowego Zarządzenia);
- opłat pobieranych jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej lub udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania Urząd Miejski w Krośniewicach musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (Załącznik nr 3 do przedmiotowego Zarządzenia).

Warunki udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania:
 
 
1.    Burmistrz Krośniewic udostępnia informacje publiczne, w celu ich ponownego wykorzystania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 
2.    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej przez Urząd Miejski w Krośniewicach, wymaga zachowania następujących warunków:
1) Podmiot ponownie wykorzystujący informacje publiczną zobowiązany jest do poinformowania
o źródle pozyskania informacji w postaci dopisku: „Żródło: Urząd Miejski w Krośniewicach”;
2) Podmiot ponownie wykorzystujący informacje publiczną zobowiązany jest poinformowaniu o dacie wytworzenia i pozyskania informacji;
3) Pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana – należy ją udostępnić innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie;
4) Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do informowania
o przetworzeniu informacji poprzez podanie kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.
 
3.    Burmistrz Krośniewic ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach lub udzielonej stosowanie do złożonego wniosku. Burmistrz Krośniewic nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone na podstawie udostępnionej informacji publicznej ponownie wykorzystanej.
 
4.     Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Burmistrza Krośniewic ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie niezgodnie z obowiązującym prawem.

Ilość odwiedzin: 7817
Nazwa dokumentu: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 10:56:00
Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-24 11:02:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner