logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Organy Gminy > Skarbnik

Skarbnikiem Gminy jest Beata Mitlas

p.7
Tel. +48 (24) 252-30-24 w.46
Tel. bezpośredni +48 (24) 252-32-35

Faks: +48 (24) 254-77-82
e-mail: skarbnik@krosniewice.pl

Skarbnik Gminy:

  1. realizuje budżet gminy;

  2. koordynuje i nadzoruje pracę referatu podlegającego mu;

  3. przekazuje referatowi wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu;

  4. przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego;

  5. przygotowuje projekt budżetu na podstawie wytycznych Rady Miejskiej i Burmistrza;

  6. przygotowuje projekty uchwał pod obrady Rady Miejskiej w sprawie zmiany w budżecie;

  7. dokonuje w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień zmian w budżecie;

  8. przygotowuje układ wykonawczy budżetu;

  9. przedstawia propozycje w sprawie tworzenia budżetów jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy oraz udziela pełnych informacji a także pomaga w planowaniu budżetu przez te jednostki;

  10. dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji;

  11. współpracuje z Komisjami Rady Miejskiej a także bierze udział w pracach powoływanych zespołów i komisji;

  12. dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych;

  13. zapewnia ochronę mienia komunalnego: m.in. ubezpieczenie mienia;

  14. wykonuje obowiązek składania kontrasygnaty;

  15. informuje Radę Miejską oraz Regionalna Izbę Obrachunkową o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować;

  16. informuje jednostki pomocnicze o stanie ich środków finansowych w przypadku, gdy nie tworzą one własnego budżetu;

  17. analiza sprawozdań z dochodów i wydatków budżetu;

  18. przedkłada propozycje w zakresie ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych;

  19. opracowywanie bilansów, sprawozdań budżetowych kwartalnych, półrocznych i rocznych;

  20. sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych i rachunkowych budżetów jednostek i zakładów budżetowych na potrzeby Rady, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewody Łódzkiego;

  21. odpowiada za należyte sporządzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i inwentaryzację składników majątkowych;

  22. prowadzi sprawy wynikające z naruszenia dyscypliny budżetowej;

  23. realizuje ustawy o dochodach i finansach publicznych, o podatkach lokalnych i opłacie skarbowej;

  24. wykonuje inne zadania zlecane przez Burmistrza.

Ilość odwiedzin: 15964
Nazwa dokumentu: Skarbnik
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-09-26 15:40:35
Data udostępnienia informacji: 2007-09-26 15:40:35
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-18 11:17:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner