logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
minus Urząd Miejski w Krośniewicach
   minus 1/05
   plus 1/06
   plus 1/07
   plus 2/07
   plus 3/07
   plus 4/07
   plus 1/08
   plus 2/08
   plus 3/08
   plus 4/08
   plus 5/08
   plus 1/09
   plus 2/09
   minus 1/2016
   minus Sekretarz Gminy - 2019
   minus Inspektor ds. kadr - 2019
   minus Inspektor ds. księgowości - 2019
   minus Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - 2019
   minus Podinspektor ds. inwestycji - 2019
   minus Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu - 2019
   minus Podinspektor ds. inwestycji - 2019 - II nabór
   minus Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej - 2019
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór pracowników > Urząd Miejski w Krośniewicach > 1/05

Ogłoszenie nr 1_05

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Punkcie Obsługi Stypendiów Unijnych
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.):

Burmistrz Krośniewic
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

podinspektora
w Punkcie Obsługi Stypendiów Unijnych


I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- przygotowywanie wniosków o środki unijne,
- realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych
- monitorowanie projektów finansowanych ze środków unijnych
- pozyskiwanie informacji o dostępności środków unijnych dla gminy.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a)niezbędne:
1.wykształcenie wyższe, o jednej z niżej wymienionych specjalności:
- integracja europejska,
- administracja publiczna,
- ekonomia.
2.niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3.nieposzlakowana opinia,
4.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
w/w stanowisku;
b)dodatkowe:
1.znajomość języka angielskiego, niemieckiego,
2.znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej,
3.umiejętność sprawnej organizacji pracy na samodzielnym stanowisku,
4.umiejętność obsługi komputera,
5.doświadczenie zawodowe,
6.co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w administracji publicznej.

III.Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
1.List motywacyjny,
2.Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
3.Kopie świadectw pracy,
4.Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
5.Referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
7.Kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze” można składać w terminie do dnia 25.10.2005 r. do godz. 15.30 osobiście w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, na I piętrze, pokój nr 15, stanowisko ds. kadr lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Krośniewicach
Stanowisko ds. kadr
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice.

Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach (www.bip.krosniewice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(024) 25-23-024, wew. 42

Ilość odwiedzin: 7210
Nazwa dokumentu: 1/05
Skrócony opis: o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Punkcie Obsługi Stypendiów Unijnych
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2005-10-10 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-10-10 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-09 11:06:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner