logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
minus Konkursy ofert
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (2009)
   minus AUTOSAN H9-20
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu (2010)
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej (2011)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2011
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2012)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2012)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2013)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2014)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2014)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2015
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2015)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2016)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2016)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2017)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2017)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2018)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2018)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2019)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2019)
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Burmistrz Krośniewic
działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/113/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach
zdnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi na rok 2008
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie:
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
 
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:
1.      Organizowanie zajęć  i współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach: (przewidziana kwota dotacji w roku 2008 wynosi 56.000 zł, zrealizowana w 2007 r. - 50.000 zł, w 2006r. – 40.000 zł, a w 2005r. 0 zł)
1.      piłka nożna (przewidziana kwota dotacji w roku 2008 wynosi 27.000 zł, zrealizowana w 2007 r. - 25.000 zł, w 2006 r. – 30.000 zł, a w 2005 r. 0 zł)
2.      lekka atletyka (przewidziana kwota dotacji w roku 2008 wynosi 13.000 zł, zrealizowana w 2007 r. - 10.000 zł, w 2006 r. – 5.000 zł, a w 2005 r. 0 zł)
3.      getbol (przewidziana kwota dotacji w roku 2008 wynosi 13.000 zł, zrealizowana w 2007 r. - 13.000 zł, w 2006 r. – 4.750 zł, a w 2005 r. 0 zł)
4.      sporty rekreacyjne (przewidziana kwota dotacji w roku 2008 wynosi 3.000 zł, zrealizowana w 2007 r. – 0 zł, w 2006 r. – 0 zł, i w 2005 r. 0 zł)
 
Ogólne warunki realizacji w/w zadań:
ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI:
2.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krośniewice.
3.      Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania - Dz. U. Nr 264, poz. 2207.
4.      Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów
warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych
wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku   publicznego i   o wolontariacie   (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Zadania realizowane od zawarcia umowy do 31 grudnia 2008 rok
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty na realizację w/w zadań w formie pisemnej (wraz załącznikami
i zgodnie ze wzorem oferty) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 marca 2008 r.- do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, pokój 14 ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, do godziny 15.00.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU” opatrzoną nazwą
i adresem oferenta.
Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krosniewice.pl oraz sekretariatu Urzędu Miejskiego
w Krośniewicach.
WYMOGI FORMALNE OFERTY:
1.      Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty, czytelny i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
2.      Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie   pytania,   jeśli   pytanie   nie   dotyczy   wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy" lub wpisać liczbę „zero" w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
3.      Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:
·        szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
·        termin i miejsce zadania publicznego,
·        kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
·        informację o wcześniejszych działaniach podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego dotyczy zadanie,
·        informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
·        deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:
5.      Oferty rozpatrzy komisja konkursowa,biorąc pod uwagę następujące kryteria:
-        zgodność oferty z zakresem zadania konkursowego,
-        rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków ( biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
-        doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,
-        przedstawioną kalkulację kosztów zadania,
-        dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
-        dostępność przedsięwzięcia oraz liczbę osób objętych projektem,
 
2.Informacja o wyborze dokonanym przez Burmistrza Krośniewic zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krośniewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
 
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 10 dni po upływie terminu
składania ofert, tj. do 10 kwietnia 2008 r.
 
 
Do oferty w formie załączników należy dołączyć oryginały lub kserokopie potwierdzone przez statutowo uprawniony do reprezentowania organ:
 
-        aktualny statut organizacji pozarządowej;
-        aktualny wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
-        zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego;
-        oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonywania zadania;
-        ewentualnie inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu (np. pisemne rekomendacje dotyczące realizowanych projektów zgodnych
z zakresem zadania konkursowego);
 
            Uwaga! Kserokopie i odpisy, w przypadku dokumentów wielostronicowych, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu.
 
Komisja może jednorazowo wezwać oferenta do usunięcia braków formalnych
w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie działalności klubów sportowych nie zaliczonej do zadań publicznych gminy.
W szczególności dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie:
- wynagrodzeń zawodników i trenerów,
- organizowanie dla nich obozów sportowych,
- organizowanie meczów w lidze zawodowej,
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach ul. Poznańska 16, tel. 024-252-32-43.
 
 
      Burmistrz
 
   /-/ Julianna Barbara Herman

Załączniki do pobrania: 2008-03-02 19:27:08 - Wzór oferty (83.08 kB)
2008-03-02 19:45:57 - Wzór oferty - format .doc (51.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5299
Nazwa dokumentu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Skrócony opis: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
Podmiot udostępniający: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Eugeniusz Kikosicki
Osoba, która odpowiada za treść: Eugeniusz Kikosicki
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2008-03-02 19:20:33
Data udostępnienia informacji: 2008-03-02 19:20:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-02 19:45:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner